top of page
Quickscan flora en fauna

​Quickscan
flora en fauna

Met een quickscan flora en fauna is snel te zien of u te maken krijgt met beschermde planten en dieren of beschermde natuurgebieden rondom uw projectlocatie, en dus of nader ecologisch onderzoek nodig is.

Expertise Ecologie.png

Wanneer een quickscan flora en fauna?

Wanneer u binnen uw project een ruimtelijke ingreep moet uitvoeren, is een ecologisch onderzoek of een flora en fauna onderzoek volgens de Omgevingswet verplicht. Om vooraf niet voor onvoorziene situaties te staan, is het verstandig om eerst een quickscan flora en fauna uit te voeren.

Een quickscan betekent dat de omgeving van de projectlocatie gescand wordt. Een quickscan is een vorm van een ecologisch onderzoek. Om vertraging van uw project te voorkomen adviseren wij u om altijd tijdig een quickscan te laten uitvoeren. Hierdoor komt u niet voor onverwachte situaties te staan. Ecologisch onderzoek kan een lang en intensief traject zijn.

Voorkom vertraging van uw project

Met de quickscan flora en fauna wordt het gebied rondom uw ruimtelijke ingreep onderzocht. Uw project kan starten als blijkt dat er geen beschermde flora en fauna aanwezig zijn. Wanneer die wel aanwezig zijn, moet er actie ondernomen worden voordat uw project mag starten. Tot die tijd is uw project vertraagd en mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Flora en fauna quickscan

Wanneer u een quickscan flora en fauna uit laat voeren, voeren de ecologen van Equipe Adviseurs een kort onderzoek naar de aanwezige beschermde flora en fauna soorten. De resultaten worden verwerkt in een rapportage. Hierin beschrijven wij welke soorten flora en fauna in het gebied voor kunnen komen, welke effecten de ruimtelijke plannen hebben op de (potentieel) aanwezige soorten en of met de ruimtelijke ingreep de Omgevingswet wordt overtreden.

Veranderingen in de Omgevingswet

Waar voorheen ecologisch onderzoek werd gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming, geldt sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet als wettelijk toetsingskader. Hoewel het grootste gedeelte onveranderd blijft, verschilt onder de Omgevingswet ecologisch onderzoek op bepaalde punten. Zo is de specifieke zorgplicht concreter en zijn regels opgesteld over ongewone voorvallen. Echter is het nog steeds verplicht om een ecologisch onderzoek uit te laten voeren naar het effect van uw planvoornemen op beschermde plant- en diersoorten of natuurgebieden (Natura 2000-gebied) en dus of een Omgevingsvergunning benodigd is.

Een quickscan flora en fauna bij Equipe Adviseurs

Blijkt uit de quickscan dat uw plannen geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied? Dan zijn er ecologisch gezien geen beperkingen voor het project. Blijkt dat uw plannen (mogelijke) schadelijke gevolgen zullen hebben? In dit geval helpt Equipe adviseurs u door te onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Vaak zal nader ecologisch onderzoek nodig zijn.

Equipe adviseurs heeft een team van gespecialiseerde ecologen in dienst die gekwalificeerd zijn om ecologisch onderzoek uit te voeren. Heeft u een quickscan flora en fauna nodig voor uw project of heeft u een ander ecologisch vraagstuk? Neem dan contact met ons op!

deel0Helemaal.jpg

Quickscan flora en fauna nodig?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn Teammanager ecologie
bottom of page