top of page
bomeninventarisatie boomcontrole

Bomeninventarisatie en Boomcontrole

Vaak zorgen bouw- & sloopwerkzaamheden voor beschadigingen aan bomen. Met een bomeninventarisatie worden bomen rondom het project in kaart gebracht. De inventarisatie kan ook worden gebruikt voor een kapvergunning.

Expertise Ecologie.png

Wat is een bomeninventarisatie en boomcontrole?

De haalbaarheid van het projectplan en het behoud van de bomen wordt vaak beïnvloedt door de staat van de bomen en het wortelnetwerk van de bomen. Projectwerkzaamheden zorgen namelijk vaak voor zichtbare en onzichtbare schade aan delen van bomen. Met een bomeninventarisatie worden de bomen rondom het project in kaart gebracht. Deze inventarisatie kan ook worden gebruikt voor een kapvergunning.

Bent u boomeigenaar en moet u voldoen aan de zorgplicht voor bomen? Boomeigenaren zijn verplicht hun bomen regelmatig te laten controleren door een boomveiligheidscontroleur op aandoeningen en gebreken die mogelijk een risico vormen. Met een boomcontrole wordt de kwaliteit van de boom beoordeeld en worden gebreken of afwijkingen gesignaleerd. Een visuele boomcontrole zorgt ervoor dat u voldoet aan de boomzorgplicht. 

Visual Tree Assessment (VTA)

Een Visual Tree Assessment (VTA) is een gestandaardiseerde methode om bomen te beoordelen op hun gezondheidstoestand en om afwijkingen of gebreken op te sporen. Met een visual tree assessment kan ook de mogelijke impact van de werkzaamheden op de boom worden vastgesteld. Zo kan worden bepaald of en welke vervolgstappen genomen moeten worden. Ook kunnen met een visuele boomcontrole de risico’s in kaart worden gebracht. Eventueel kan nader onderzoek naar de interne staat van de boom of onderhoudsmaatregelen worden geadviseerd.

Door de gezondheidsstaat van bomen rond de projectlocatie zo goed mogelijk in kaart te brengen kunnen risico’s worden bepaald en zo mogelijk worden beperkt. Ook wordt hiermee voldaan aan de boomzorgplicht. Een boomveiligheidscontrole mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde medewerker zoals een boomveiligheidscontroleur (BVC). De ecologen van Equipe Adviseurs zijn hiervoor bevoegd.

bomeninventarisatie en boomcontrole_edited.jpg
Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Advies voor de herplantplicht

Vaak is een herplantplicht van toepassing bij een kapvergunning of bij het kappen van een grote hoeveelheid bomen. Equipe Adviseurs kan deze herplantplicht voorzien van een passend (boom)advies. Anderzijds kan een kapvergunning betekenen dat er een quickscan flora en fauna benodigd is. Zo adviseert de gemeente Utrecht om een quickscan flora en fauna bij te voegen bij het kappen van meer dan vijf bomen. In dit gehele proces helpt Equipe Adviseurs u graag met het verkrijgen van vergunningen en verzorgt hiervoor alle benodigde onderzoeken.

Gekwalificeerd boomveiligheidscontroleurs

Equipe Adviseurs heeft gekwalificeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst die de bomen in en rondom de projectlocatie analyseren en de staat van de bomen bepalen. Uit de controle kan worden bepaald welke effecten de werkzaamheden op de bomen kunnen hebben. Ook kan worden bepaald of en hoe de bomen behouden kunnen worden. Zo hebben wij onlangs de bomen geïnventariseerd voor een locatie in Oirschot waar een hotel zal worden gerealiseerd. De "te behouden" bomen zijn digitaal op tekening aangeplaatst, waardoor een kapvergunningstekening kon worden opgesteld. Voor een ander project in Den Haag hebben wij de eigenschappen van de boom onderzocht en aangegeven welke bomen behouden konden worden.

De ervaren ecologen van Equipe Adviseurs voeren graag een bomeninventarisatie en boomcontrole voor u uit!

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page