top of page
natuurbeheer

Natuurbeheer

Gedegen natuurbeheer kan een uitdaging zijn. De experts van Equipe Adviseurs ondersteunen u met het analyseren en monitoren van uw natuur en stellen een gedegen natuurbeheer plan op.

Expertise Ecologie.png

Natuurbeheerplan

Als natuurbeheerder of bezitter dient u de natuur- & landschapskwaliteit te waarborgen. Effectief natuurbeheer begint bij een overzichtelijk en efficiënt beheerplan. Een beheerplan beschrijft het beheer en behoud van natuurwaarden. Onderdelen van ons natuurbeheerplan zijn o.a. waardevolle en beschermde flora & fauna, gebiedseigenschappen, knelpunten, kansen, bedreigingen en hoe men hiermee om dient te gaan. Bovendien biedt het inzicht in de staat van natuurwaarden en is daarom ook nuttig voor externe communicatie. Een natuurbeheerplan kan opgesteld worden voor:

  • Natuurbeheer

  • Landschapsbeheer

  • Bosbeheer

  • Landgoedbeheer

  • Boombeheer

natuurbeheerplan

Onze aanpak

Allereerst inventariseert Equipe Adviseurs de huidige natuurwaarden met een ecologisch onderzoek. Vervolgens analyseren wij de knelpunten op uw locatie. Hierbij kijken we naar de biotische en abiotische factoren van een terrein die invloed hebben op de bodemgesteldheid en daarmee op de vegetatie, het biotoop of doelsoorten. Het uitgangspunt voor natuurbeheer vormt dus altijd de huidige situatie en de wensen van de natuurbeheerder of bezitter.

Met deze toekomstvisie voor ogen stellen onze experts een natuurbeheerplan op. Op basis van een planning en geraamde kosten leveren wij een praktisch, concreet en overzichtelijk document. Hierin bieden wij provincies, gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders (publiek en privaat) concrete beheermaatregelen om de huidige natuurwaarden te versterken of te behouden.

natuurmonitoring

Natuurmonitoring

Om de genomen maatregelen doorlopend te controleren op effectiviteit is natuurmonitoring veelal gewenst. Met een veldonderzoek brengen wij het gebied in kaart en onderzoeken hoe een terrein verandert. Zo kan het natuurbeheer beter worden afgestemd en kunnen de doelstellingen vanuit de natuurontwikkeling  worden behaald.

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot teamleider ecologie
bottom of page