top of page
Passende beoordeling voortoets ecologie

Passende beoordeling
en voortoets

Een passende beoordeling en/of een voortoets is een onderzoek naar de mogelijk 'significante' negatieve effecten die een project heeft op een Natura 2000-gebied. 

Expertise Ecologie.png

Passende beoordeling en voortoets

Een ruimtelijke ingreep mag geen ‘significant' negatief effect hebben op een Natura 2000-gebied volgens de Omgevingswet. Voordat er een vergunning aangevraagd kan worden, dient u het bevoegd gezag (gemeente) te tonen dat dit niet het geval is voor uw project. Hier kan een voortoets en/of een passende beoordeling bij helpen.

Wat is een voortoets?

Een voortoets is een onderzoek waarmee wordt beoordeeld of een ruimtelijke ingreep een significant effect heeft op een Natura 2000-gebied. De voortoets schetst drie scenario’s:

  • Uw project heeft geen negatieve invloed op een Natura 2000-gebied. Er is geen vergunning nodig.

  • Uw project heeft mogelijk negatieve invloed, maar is niet ‘significant’. In veel gevallen is geen vergunning nodig.

  • Uw project heeft mogelijk een significant slechte invloed op een Natura 2000-gebied. Er is vervolgonderzoek nodig door middel van een passende beoordeling.

Voortoets Natura-2000

Passende beoordeling

De passende beoordeling is de vervolgstap op de voortoets. Is er een verwachte slechte invloed op de Natura 2000-gebieden? Dan worden de natuurwaarden, de knelpunten en de verwachte slechte invloed nader beoordeeld. Hiervoor wordt vaak ook veldonderzoek uitgevoerd om de staat van een gebied te beoordelen. Als uit de passende beoordeling blijkt dat het effect geen significant slechte invloed heeft op een Natura 2000-gebied, kan een vergunning worden aangevraagd.

Blijkt dat uw project wel een ‘significant’ slechte invloed heeft? Dan moeten mitigerende maatregelen worden genomen. Hiermee wordt bedoeld dat negatieve effecten voorkomen of gereduceerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende (verzachtende) maatregelen. Als daarna nog steeds blijkt dat er een ‘significant’ slechte invloed is, kan er een ADC-toets worden uitgevoerd om alsnog een vergunning voor uw project te krijgen.

ADC-toets

De ADC-toets is een laatste manier om een vergunning aan te kunnen vragen. Een ‘significant’ slechte invloed op een Natura 2000-gebied kan worden gereduceerd door te kijken naar:

  • De A van Alternatieven die zijn overwogen om de slechte invloed van het project te reduceren;

  • De D van Dwingende reden: als het project van een groot openbaar belang is;

  • De C van Compensatie: er zijn voldoende mitigerende maatregelen genomen om de negatief effecten te compenseren.

Annemijn teamleider ecologie
Samen een kop koffie drinken?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Veranderingen in de Omgevingswet

Waar voorheen ecologisch onderzoek werd gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming, geldt sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet als wettelijk toetsingskader. Hoewel het grootste gedeelte onveranderd blijft, verschilt onder de Omgevingswet ecologisch onderzoek op bepaalde punten. Zo is de specifieke zorgplicht concreter en zijn regels opgesteld over ongewone voorvallen. Echter is het nog steeds verplicht om een ecologisch onderzoek uit te laten voeren naar het effect van uw planvoornemen op beschermde plant- en diersoorten of natuurgebieden (Natura 2000-gebied) en dus of een Omgevingsvergunning benodigd is.

Onze passende beoordeling, voortoets en ADC-toets 

In het uitvoeren van de voortoets en een passende beoordeling kan Equipe Adviseurs u vanaf de start begeleiden. Zijn er mitigerende maatregelen nodig om een vergunning aan te vragen? Of is dat nog niet afdoende en heeft u een ADC-toets nodig? De gespecialiseerde ecologen van Equipe Adviseurs begeleiden het traject en helpen u bij de vergunningaanvraag!

deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn teamleider ecologie
bottom of page