top of page
Omgevingswet Samenvatting

Omgevingswet:
De belangrijkste zaken op een rij

De Omgevingswet. Het klinkt abstract, maar eigenlijk gaat het over een heel concrete vraag: hoe geven wij de fysieke leefomgeving van de toekomst vorm? 

Samen gaan we voor goud!

De fysieke leefomgeving omvat de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De wetten die hiervoor bestaan, voldeden volgens het bevoegd gezag niet meer. Daarom is de Omgevingswet opgericht. Wij zette voor u de belangrijkste zaken  op een rij.

Wat houdt de Omgevingswet in?

Vanaf 1 januari 2024 regelt de Omgevingswet alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. 26 sectorale wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) worden samengevoegd in 1 wet, 1 ministeriële regeling en 4 AMvB’s. Dit heeft betrekking op onderwerpen als bouw, milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water. Bovendien ligt het bevoegd gezag niet alleen meer bij de landelijke overheid, maar veel meer bij gemeenten en waterschappen.

Iedere vergunningaanvraag gaat daarom vanaf 1 januari via één digitale omgeving: het nieuwe Omgevingsloket. Hier staat beschreven of een vergunning of melding benodigd is en welke onderzoeken nodig zijn.

Waarom de Omgevingswet?

De huidige wet- & regelgeving over de buitenruimte is ingewikkeld en de inhoud sluit niet op elkaar aan of werkt elkaar zelfs tegen. Dit belemmert initiatiefnemers. Een vereenvoudiging en bundeling was daarom volgens de overheid nodig.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Ten eerste is nu op één plaats online na te gaan of u een vergunning nodig heeft, wat overzicht biedt voor bedrijven die af en toe met regels te maken krijgen. Daarnaast is de procedure van veel vergunningen korter: van 26 weken durende, uitgebreide procedure naar een reguliere, 8 weken durende procedure. Voor een deel dienen decentrale overheden sneller te beslissen, maar er moet ook meer gebeuren voordat de vergunningaanvraag ingediend kan worden. Daarnaast zijn een aantal zaken niet meer vergunningsplichtig.

Voordelen Omgevingswet

Wat is de nieuwe procedure?

In de nieuwe Omgevingswet gelden twee vergunningsprocedures. De korte versie is maximaal 8 weken met een optionele verlenging van 6 weken. Hierna is uitsluitend bezwaar en beroep beschikbaar. Bij complexe aanvragen is de beslistermijn ongeveer hetzelfde als voorheen; zo’n 6 maanden.

Betekende 1 januari een directe verandering naar de Omgevingswet?

Nee, bestaande bestemmingsplannen en gemeentelijke regelingen blijven voorlopig van kracht. De verandering naar de Omgevingswet gaat namelijk stapsgewijs, omdat het tijd kost om de regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen door te voeren. Om te voorkomen dat er regels vervallen die nog niet in de Omgevingswet staan, is het pakket aan regels direct onderdeel van het omgevingsplan (voor gemeenten) of de waterschapsverordening (voor waterschappen): de zogenoemde bruidsschat. Vanaf dan zijn gemeenten en waterschappen verantwoordelijk.

What about participatie?

In het kader van omgevingsrechtelijke besluitvorming wordt bij vergunningaanvragen van initiatiefnemers verwacht dat zij in gesprek gaan met belanghebbenden. De wet noemt dit participatie. De Omgevingswet blijft hierin heel abstract, waardoor initiatiefnemers en decentrale overheden zelf de omgevingsparticipatie per situatie in kunnen vullen. Bij vergunningsbehoevende initiatieven die buiten het omgevingsplan vallen kan de gemeente participerende activiteiten verplichten. In alle overige gevallen is participatie niet verplicht, behalve dan om te beschrijven hoe met participatie is omgegaan.

participatie omgevingswet

Onze expertise

Equipe Adviseurs is goed voorbereid op de Omgevingswet. Zo haken wij al vroeg in het traject aan bij veel gemeentes en omgevingsdiensten, zodat we in het vergunningsproces sneller kunnen schakelen. Wij helpen zowel bedrijven als overheden rondom de Omgevingswet en verzorgen hierin de vergunningaanvraag met alle benodigde onderzoeken op gebied van bouwfysica, milieu, ruimte, ecologie en bodem. Onze experts zijn u graag van dienst!

Meer lezen: onze kritische analyse van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet betekent een grote herziening op beleidsniveau. Maar wat zijn de implicaties op korte termijn? En is dit niet gewoon een geslagen nietje door voorgaande wet- & regelgeving? In deze blog geven wij een kritische uiteenzetting op de impact van de wetsinvoering.

Analyse Omgevingswet
deel0Helemaal.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Klaas Romijn

Adviseur Omgevingswet

Klaas Romijn Adviseur Omgevingswet
bottom of page