top of page
Omgevingsmonitoring

Omgevingsmonitoring draagt bij aan soepel bouwproces

Op een bouwplaats kan hinder en schade voor de omgeving ontstaan. Snel handelen is hierbij erg belangrijk. Dat is waar omgevingsmonitoring bij kan helpen.

Expertise Omgevingsmonitoring_edited.jpg

Schade en hinder voorkomen

Op een bouwplaats kan hinder voor de omgeving ontstaan, zoals trilling, geluid, een wegafsluiting of een verzakking. In geval van schade is het zaak die snel in beeld te brengen en de oorzaak vast te stellen. Hoe efficiënter dat proces verloopt, hoe beter. Equipe Adviseurs ontwikkelde daarvoor de omgevingsmonitoring. Door alles in één hand te houden en vanaf het begin goed met omwonenden te communiceren kunnen ernstige hinder, schade en vertraging worden voorkomen.

Scheuren, verzakkingen, geluid of trilling, het zijn maar een paar veroorzakers van hinder en schade die zich op en rond een bouwplaats kunnen voordoen. Gaat er wat mis, dan is het lastig en tijdrovend als achteraf voor elke afzonderlijke melding een specifieke deskundige moet worden geraadpleegd. Gedupeerden, bouwer of sloper willen vaak snel weten waar ze aan toe zijn. Philip de Vries: ‘Dat is lastig als eerst allerlei specialisten ieder voor zich een deel van het probleem bekijken om daarna allemaal met een eigen conclusie te komen, waar dan weer één verhaal van moet worden gemaakt. Op basis van onze omgevingsmonitoring weten alle betrokkenen snel wat er aan de hand is en welke vervolgstappen nodig zijn.’

Vastleggen omgeving
De bouwkundige app van BK bouw- & milieuadvies.jpg
Trillingsmeter-formaat-2.jpg
Philip Adviseur Omgevingsmonitoring
Samen een kop koffie drinken?

Philip de Vries

Adviseur Omgevingsmonitoring

Risico's in kaart

Met de juiste kennis en apparatuur lukt het om alle relevante aspecten op te pakken. Daarbij gaat het onder meer om het meten van de trillingsbelasting, het uitvoeren van zettingsmetingen en het monitoren van de geluidsbelasting. De omgevingsmonitoring vindt overigens altijd gericht op een specifiek object of gebied plaats en wordt op basis van een plan van aanpak en een risico-inventarisatie bepaald. Vaak gaat het niet zo zeer om de bouwlocatie zelf als wel de aangrenzende panden. ‘Wij brengen van tevoren gedetailleerd in beeld met welke risico’s een bouwer of sloper te maken kan krijgen, bijvoorbeeld geluidgevoelige objecten als woningen of gebouwen met een kwetsbare fundering’, zegt Philip de Vries.

Informatie met behulp van een app

Het inventariseren van de situatie rond de bouwlocatie gebeurt met behulp van een app. Omwonenden binnen de risico-contour worden geïnformeerd en kunnen zich in de app met een eigen inlogcode aanmelden. Via de website kunnen zij een afspraak maken voor de inspectie annex nulmeting van hun huis en is het mogelijk om de foto’s en rapportage na de opname op te vragen. Als er voorafgaand aan de bouw gesloopt moet worden, kan desgewenst eerst een tussenopname worden gemaakt en een na-opname na afronding van de werkzaamheden.

App voor monitoring

‘We hebben nog zelden discussies met omwonenden’

In geval van grote tussentijdse schadegevallen of hindermeldingen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald of er meteen ingegrepen moet worden en welke maatregelen nodig zijn om meer schade en overlast te voorkomen. Betreft het kleine schades, dan kan de zaak bijvoorbeeld in overleg met schade-experts van de verzekering worden afgehandeld. De inzet van omgevingsmonitoring zorgt hierbij volgens Philip de Vries voor een soepeler verloop van de werkzaamheden:

 

‘We hebben met omwonenden nog maar zelden discussies over de sloop of bouw en de gevolgen daarvan. Op basis van het plan van aanpak kunnen wij ze goed informeren omdat we de risico’s van het project kennen en weten hoe wie die moeten meten. Daardoor kunnen we indien nodig tijdig ingrijpen. Voor iedereen is vanaf het begin duidelijk hoe objecten rond een bouwplaats er bijstaan en wat wordt gedaan om die te beschermen. Alle meetgegevens en bouwkundige opnames worden duidelijk gedocumenteerd en periodiek met de opdrachtgever gedeeld.’

deel0Helemaal.jpg

Meer weten over omgevingsmonitoring? 

Philip de Vries

Adviseur Omgevingsmonitoring

Philip Adviseur Omgevingsmonitoring
bottom of page