top of page
Nader onderzoek ecologie.webp

Nader ecologisch onderzoek

Is een ruimtelijke ingreep nodig binnen uw project? Dan is een ecologisch onderzoek verplicht. Als het noodzakelijk is om nader ecologisch onderzoek uit te voeren, staat het team van Equipe Adviseurs graag voor u klaar.

Expertise Ecologie.png

Van een quickscan naar nader ecologisch onderzoek

Uit de quickscan flora en fauna blijkt welke flora en fauna op de projectlocatie potentieel aanwezig kan zijn. Blijkt dat dit beschermde flora en fauna is? En is er een verwacht negatief effect op deze soorten? Dan verplicht de Omgevingswet om te onderzoeken of deze soorten ook daadwerkelijk voorkomen op de projectlocatie. Tijdens het nader ecologisch onderzoek wordt naar mogelijke verblijfplaatsen, sporen en uitwerpselen van beschermde soorten gezocht.

Binnen een nader ecologisch onderzoek voeren wij onderzoek uit naar de aanwezigheid van vleermuizen, vogels met een vaste verblijfplaats (bijvoorbeeld een huismus en gierzwaluw), amfibieën en reptielen (bijvoorbeeld de rugstreeppad of ringslang), grondgebonden zoogdieren (bijvoorbeeld muizen of das), vissen, weekdieren, ongewervelden of vegetatieonderzoek. Hierbij volgen wij de meest actuele onderzoeksprotocollen.

Voldoet het nader ecologisch onderzoek?

Blijkt uit het nader ecologisch onderzoek dat uw plannen geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de aanwezige flora en fauna? Of blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn? Dan kan uw project van start gaan. Heeft uw project naar verwachting negatieve invloed op de aanwezige beschermde flora en fauna? Dan moeten er passende vervolgstappen en maatregelen genomen worden.

 

Bij vervolgstappen kunt u denken aan het aanvragen van een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit (Omgevingswet), zodat uw project toch kan starten. De ecologen van Equipe Adviseurs hebben deze procedure al vele malen met succes uitgevoerd en begeleiden graag ook uw project.

Veranderingen in de Omgevingswet

Waar voorheen ecologisch onderzoek werd gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming, geldt sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet als wettelijk toetsingskader. Hoewel het grootste gedeelte onveranderd blijft, verschilt onder de Omgevingswet ecologisch onderzoek op bepaalde punten. Zo is de specifieke zorgplicht concreter en zijn regels opgesteld over ongewone voorvallen. Echter is het nog steeds verplicht om een ecologisch onderzoek uit te laten voeren naar het effect van uw planvoornemen op beschermde plant- en diersoorten of natuurgebieden (Natura 2000-gebied) en dus of een Omgevingsvergunning benodigd is.

Annemijn de Groot.png
Samen een kop koffie drinken?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Start zo snel mogelijk

Een nader ecologisch onderzoek is vaak een intensief traject dat maanden of meerdere seizoenen in beslag kan nemen. Dit komt omdat sommige soorten alleen in een bepaald seizoen kunnen worden onderzocht. Als er een negatief effect op de aanwezige beschermde soorten wordt verwacht, moet er daarnaast actie worden ondernomen voordat uw project mag starten. Tot die tijd is uw project vertraagd. Van belang is dus dat u zo snel mogelijk start met een ecologisch onderzoek.

DSC_0315-min.JPG
Nader ecologisch onderzoek bij Equipe Adviseurs

Heeft u een nader ecologisch onderzoek nodig, of wilt u advies over uw projectsituatie? De gespecialiseerde ecologen van Equipe Adviseurs begeleiden het traject van quickscan tot vergunningaanvraag en helpen u graag met uw vraag!

deel0Helemaal.jpg
Hoe kunnen wij u helpen?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page