top of page
Vegetatieonderzoek 1.webp

Vegetatieonderzoek

Met vegetatieonderzoek wordt de aanwezigheid van beschermde, zeldzame of ongewenste plantsoorten in kaart gebracht. De ecologen van Equipe Adviseurs stellen dit onderzoek op geven u passend advies.

Expertise Ecologie.png

Vegetatieonderzoek

Vegetatie zegt iets over de natuur- en bodemkwaliteit. Een diversiteit aan florerende flora geeft een hoge natuurkwaliteit aan, terwijl veel dezelfde vegetatie een indicator kan zijn van milieueffecten. Met een vegetatieonderzoek (ook wel flora onderzoek) wordt de vegetatie geïnventariseerd. Dit biedt inzicht in de groei van beschermde flora en in de natuurkwaliteit. Ook wordt hiermee in kaart gebracht in hoeverre het beheer van het gebied aansluit op de ontwikkeling of behoud van de vegetatie. Dit helpt met het beheer, herstel en monitoring van de natuurkwaliteit van een terrein.

In sommige gevallen is vegetatieonderzoek een methode te voldoen aan de verplichting vanuit een Natura 2000-gebied of vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Overigens heeft dit niet alleen betrekking op een landelijke omgeving. Ook in stedelijke gemeenten hebben bepaalde flora een beschermde status, zoals flora op oude stads- en kademuren in Amsterdam.

Vegetatieonderzoek 2.webp

Van inventarisatie naar monitoring en vegetatiebeheer

De ecologen van Equipe Adviseurs inventariseren de voorkomende flora, de dichtheden en de gesteldheid van een locatie met de Tansley- en Braun-Blanquet vegetatieonderzoek methode. Zo kan de vegetatieontwikkeling en de ecologische potentie van natuurgebieden worden gemonitord. Op basis van de monitoring kan een beheerplan worden opgesteld. Hierin worden de betreffende soorten of waardevolle ecologische vegetatie vertaald naar een praktisch beheer- of landschapsplan. Dit document geeft een beeld van de ecologische waarde van een (natuur)gebied en biedt richting aan instandhoudingsdoelstellingen en effectief natuurbeheer.

Exotenbestrijding

Exoten zijn planten die niet van nature in Nederland voorkomen. Hierdoor is exotenbestrijding soms gewenst vanwege hun snelle verspreiding en negatieve effecten op inheemse flora en daarmee ook op fauna. Equipe Adviseurs ondersteunt natuurbeheerders en projectontwikkelaars in exotenbestrijding om de aanwezigheid en verspreiding van exoten te voorkomen, te bestrijden en te beperken. Wij voeren veldinventarisaties uit en maken uitvoerbare bestrijdingsplannen op basis van wetgeving, (afvoer)kosten en verwachte effecten.

deel0Helemaal.jpg
Vegetatieonderzoek, beheerplan of exotenbestrijding nodig?
Annemijn de Groot

Teamleider Ecologie

Annemijn de Groot.png
bottom of page