top of page
Vochtonderzoek

Vochtonderzoek

Vocht kan een probleem vormen in zowel nieuwbouw, verbouw en verduurzaming. Equipe Adviseurs bepaalt de oorzaak van de vochtproblemen en geeft gericht advies hoe dit kan worden voorkomen.

Expertise Bouwfysica

Vochtonderzoek

Vocht in gebouwen kan leiden tot schade en vormt gezondheidsrisco’s voor gebouwgebruikers. Architecten en bouwbedrijven kunnen door aandacht te besteden aan verschillende aspecten al in de ontwerpfase de kans op vochtproblemen minimaliseren. Vooral tijdens verbouw of verduurzaming kunnen voor gebouweigenaren en woningbouwcorporaties vochtproblemen ontstaan. Met een vochtonderzoek uit te voeren kunnen negatieve gevolgen als gebouwschades en vochtklachten gericht worden opgelost. De experts van Equipe Adviseurs helpen u hierin graag. Vochtonderzoek verdelen wij in drie categorieën: een koudebrugberekening, inwendige condensatie en constructievocht.

Koudebrugberekening

Een koudebrug, ook wel een thermische brug, is een plek in de constructie waar de thermische weerstand lager is. Hierdoor ontstaan koude oppervlakten. Dit kan leiden tot vochtproblemen, zoals schimmelvorming en condensatie. Met een koudebrug berekening kan dit inzichtelijk worden gemaakt en kunnen voorzieningen worden geadviseerd om klachten te voorkomen. Een koudebrugberekening bij Equipe Adviseurs betekent dat wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Inventariseren van de uitgangspunten op basis van de aangeleverde gegevens;

  • Het opstellen van een 2D of 3D Trisco-berekening;

  • Bepalen van de oppervlaktetemperatuur en de temperatuurfactor;

  • Bepalen van eventuele condensatie plekken;

  • Opstellen van een overzichtelijk advies met de uitgangspunten, resultaten en conclusies van de koudebrug berekening. Indien nodig adviseren wij u hoe de koudebrug kan worden opgelost.

Koudebrugberekening

Inwendige condensatie: (Dynamische) dampspanning berekening

Om inwendige condensatie te voorkomen aandacht aan dampspanning belangrijk. Met een dampspanningsberekening kan de kans op condens in de bestaande isolatie en constructie worden berekend. Als uit de dampspanning berekening een verhoogde kans op interne condensatie blijkt, adviseren wij hoe u dit kunt voorkomen.

Temperatuurschommelingen, luchtdrukvariaties en vochtproducerende activiteiten kunnen op termijn condens veroorzaken. Waar een dampspanning berekening gaat over een mogelijk effect, kan met een dynamische dampspanningsberekening de verandering de eventuele condensophoping over een langere periode worden bepaald. Ook hiervoor kan Equipe Adviseurs u helpen.

Ronald Teammanager Bouwfysica
Samen een kop koffie drinken?

Ronald van den Bout

​Teammanager Bouwfysica

Vocht in constructie

Omdat vocht in de constructie vele oorzaken kan hebben, omvat ons vochtonderzoek naar de constructie altijd de zoektocht naar de oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn:

Optrekkend vocht

Dit kan ontstaan vanuit de fundering, kruipruimte of door een gebrekige vochtkering. In natte periodes met een hoge(re) grondwaterstand trekt het vocht in de muur via capilaire werking, met bijvoorbeeld loszittend stucwerk als gevolg.

Doorslaand vocht

Vocht in de constructie kan ook optreden door regendoorslag in (beschadigde) gevels.

Bouwvocht

Vochtproblemen zoals schimmel en houtrot kunnen optreden omdat na de bouw of renovatie het bouwvocht onvoldoende is opgedroogd en de afwerking te snel is geplaatst.

Verkeerde luchtvochtigheid

Een te hoge luchtvochtigheid in gebouwen kan door verkeerd gebruik, slechte ventilatie, slecht onderhouden of verkeerd geplaatste ventilatieafvoeren leiden tot vochtproblemen.

Lekkages & wateroverlast

Lekkages zijn een aparte categorie in vochtschades. De oorzaken zijn uiteenlopend, van een lekke aansluiting op het dak tot gebreken in leidingen en voorraadvaten.

Schimmelplekken door vochtoverlast

Onze expertise

De oorzaak van vochtproblematiek verschilt sterk per gebouw en ruimte. Equipe Adviseurs voert vochtonderzoek naar de oorzaak uit met diverse methoden, van visuele inspectie, het doorlopend meten van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, tot WUFI-simulatiemodelering. Onze experts geven u onafhankelijk advies over vochtproblemen. In een overzichtelijke rapportage ziet u in één oogopslag wat er benodigd is om vochtproblemen te verhelpen of te voorkomen.

bottom of page