top of page
BK-Czaar-Peterstraat-213_RAP_Fotografie-FACEBOOKSIZE-011_edited.jpg

Externe veiligheid

Een veilige externe omgeving garanderen kan soms best een uitdaging zijn. Equipe Adviseurs helpt u graag om op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, afgekort Bevi, een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat valt er onder externe veiligheid?

Wanneer er gesproken wordt over externe veiligheid wordt er gedoeld op het Besluit externe veiligheid inrichtingen, afgekort met Bevi. Binnen Bevi wordt gekeken naar kans dat een persoon kan komen te overlijden als gevolg van een activiteit met een gevaarlijke stof.

 

Binnen externe veiligheid wordt er rekening gehouden met twee soorten risico’s: het Transportrisico, waar gekeken wordt naar een risico op een ongeval onderweg (denk aan water, weg en spoor) en het Risico bij inrichtingen, het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen rond het bedrijf.

Opslag en gebruik: Bevi en Brzo

Externe veiligheid betreft dus alleen de externe omgeving en niet de interne omgeving van een bedrijf. Naast het Bevi is er daarom het Brzo, wat staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Wanneer Brzo van toepassing is, moet naast het aanvragen van een milieuvergunning berekend worden of u voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Een plaatsgebonden risico is de kans op het overlijden van een onbeschermd persoon door ongeval en een groepsrisico is de kans op het overlijden van een groep personen. Equipe Adviseurs adviseert u met betrekking tot externe veiligheid, Bevi en Brzo én op het gebied van berekening voor transport routes (RBMII en Carola).

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte

Veiligheidsrapport en een Preventiebeleid Zware Ongevallen bijhouden

Afhankelijk van de hoeveelheden gevaarlijke stof die aanwezig is en gebruikt wordt, is uw bedrijf verplicht een Veiligheidsrapport (VR) bij te houden of een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) te hanteren. Deze indeling heeft weer gevolgen voor de documentatie en veiligheidsmanagementsystemen waaraan uw bedrijf moet voldoen. De experts van Equipe Adviseurs helpen u hier graag mee.

 

Risicocontouren transport

Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen berekenen wij voor u de risicocontouren. Wij gebruiken hiervoor de programma’s RBMII of Carola.

Uw zorg, onze uitdaging

Equipe Adviseurs werkt met het rekenprogramma SAFETI om deze berekening voor u uit te voeren, te beoordelen en te toetsen. Met de uitkomst van deze berekening kijken wij of de activiteiten binnen de geldende eisen passen. Dit vertalen wij voor u naar een advies. In dit advies komt het volgende terug:

 

  • Welke situaties risico’s veroorzaken;

  • De hoogte van het plaatst gebonden risico en het groepsrisico;

  • Hoe deze risico’s beperkt kunnen worden;

  • Hoe u uw opslag op de veiligste en meest efficiënte manier kan inrichten, rekening houdend met uw bedrijfsvoering en de geldende wetgeving.

Met onze jarenlange ervaring in vele projecten rondom externe veiligheid kunnen wij u helpen in het garanderen van een gedegen externe veiligheid! 

deel0Helemaal.jpg
Wij helpen u graag met het crëeren van een zo veilig mogelijke omgeving!

Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte 

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page