top of page
BK-Czaar-Peterstraat-213_RAP_Fotografie-FACEBOOKSIZE-011_edited.jpg

Externe veiligheid

Een veilige externe omgeving garanderen kan soms best een uitdaging zijn. Op basis van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) helpt Equipe Adviseurs u graag om een veilige omgeving te creëren.

Expertise Milieu en ruimte_edited.jpg

Wat valt er onder externe veiligheid?

Wanneer er gesproken wordt over externe veiligheid wordt er gedoeld op verschillende risico's die ontstaan als gevolg van activiteiten waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Het gaat hierin over risico’s rondom het vervoer, opslag en/of gebruik. Externe veiligheid heeft betrekking tot het plaatsgebonden risico en het groepsrisico: de kans dat één of meerdere personen komen te overlijden als gevolg van een activiteit met een gevaarlijke stof.

Binnen externe veiligheid wordt er rekening gehouden met twee soorten risico’s: het Transportrisico, waar gekeken wordt naar een risico op een ongeval onderweg (denk aan water, weg en spoor) en het Risico bij inrichtingen, het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen rond het bedrijf. Equipe Adviseurs adviseert u met betrekking tot externe veiligheid. Zo brengen wij de risicobronnen in kaart, bepalen we de riscofactoren en adviseren wij u over externe veiligheidsmaatregelen. 

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
Samen een kop koffie drinken?
Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte

Veiligheidsrapport en een Preventiebeleid Zware Ongevallen 

Ook onder de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) kan het zijn dat uw bedrijf verplicht is om een Veiligheidsrapport (VR) bij te houden of een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) te hanteren. Dit is afhankelijk van de hoeveelheden gevaarlijke stof die aanwezig is en gebruikt wordt. Deze indeling heeft weer gevolgen voor de documentatie en veiligheidsmanagementsystemen waaraan uw bedrijf moet voldoen. De experts van Equipe Adviseurs helpen u hier graag mee.

 

Risicocontouren transport

Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen berekenen wij voor u de risicocontouren. Wij gebruiken hiervoor de programma’s RBMII of Carola.

Uw zorg, onze uitdaging

Equipe Adviseurs werkt met het rekenprogramma SAFETI om deze berekening voor u uit te voeren, te beoordelen en te toetsen. Met de uitkomst van deze berekening kijken wij of de activiteiten binnen de geldende eisen passen. Dit vertalen wij voor u naar een advies. In dit advies komt het volgende terug:

 

  • Welke situaties risico’s veroorzaken;

  • De hoogte van het plaatst gebonden risico en het groepsrisico;

  • Hoe deze risico’s beperkt kunnen worden;

  • Hoe u uw opslag op de veiligste en meest efficiënte manier kan inrichten, rekening houdend met uw bedrijfsvoering en de geldende wetgeving.

Met onze jarenlange ervaring in vele projecten rondom externe veiligheid kunnen wij u helpen in het garanderen van een gedegen externe veiligheid! 

deel0Helemaal.jpg
Wij helpen u graag om een te veilige omgeving te crëeren!
Klaas Romijn

Adviseur Milieu & Ruimte 

Klaas Romijn vierkant klein 2-transparant.png
bottom of page